حفظ حریم شخصی

کیفیت یک اصل است تضمین آن احترام به حقوق دیگران