نمونه ای از
سرویس کامل
بازسازی و ترمیم سماور

جوشکاری 

رفع پارگی 

پرداخت و براقیت

نانو

[ساخت و پرداخت مس فروشان]

قبل

بعد

سفیدگری دیگ های بزرگ

[رستوران] [کارخانه] [تالار]

بازسازی کتری برنجی
قدیمی

آب برداری قلع از مجمع مسی

سفیدگری پرداختکاری نانو حرارتی
{کتری مسی}

[سفـــیدگـــری] عمده-خرده

09100272737