شرایط و قوانین

ارسال محصول مورد نظر تنها پس از انتقال وجه به شماره کارت  6037701139147943 به نام سینا مس فروشان {مدیریت مجموعه} امکان پذیر خواهد بود


توجه حتما پس از انتقال وجه با شماره تلفن های موجود در سایت تماس گرفته تا در ارسال محصول خریداری شده تعجیل گردد